Quy định / Hướng dẫn

Hội thảo quốc tế về Quy hoạch đô thị 2014 kêu gọi những bài tham luận đặc biệt chuyên sâu vào chủ đề “Triển vọng quy hoạch vùng đô thị lớn”.

Bám sát chủ đề chính nêu trên, người tham gia có thể nộp bản tham luận tóm tắt là kết quả của những nghiên cứu thực tế trong lĩnh vực quy hoạch vùng và đô thị, tuân thủ theo những quy định hiện hành của ISCP.

Các tiểu ban trong Hội thảo:

  • Quy hoạch Kinh tế – xã hội và phát triển
  • Tổ chức không gian lãnh thổ vùng
  • Giao thông và hạ tầng kỹ thuật
  • Môi trường, phát triển bền vững và quản lý nguồn lực
  • Đào tạo Quy hoạch vùng và thực tiễn quy hoạch
  • Quản lý phát triển vùng
Tài liệu tham khảo File
  Các quy định hiện hành của Hội thảo quốc tế về Quy hoạch vùng 2014  [MS Word]
  Hướng dẫn viết bài tham gia Hội thảo quốc tế về Quy hoạch vùng 2014  [MS Word]
  Mẫu đơn xin tham gia  [MS Word]
  Mẫu tham luận tóm tắt
  Ví dụ về cách trình bày tham luận tóm tắt

Chú ý:

  • Người tham gia gửi bài tham luận về địa chỉ hòm thư điện tử: iscp2014@vupda.org
  • Xin vui lòng gửi bản tóm tắt tham luận dưới dạng file “WORD” (chúng tôi không chấp nhận bất kỳ dạng nào khác)
  • Vui lòng đặt tên email theo cú pháp sau “2014ISCP_PAPER (ABSTRACT, EXTENDED ABSTRACT/FULL PAPER) SUBMISSION_Tên tác giả”
  • Vui lòng đặt tên file theo cú pháp “2014ISCP_Tên tác giả”

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>