Quy chế giải thưởng

 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Quyết định số 24/1998/QĐ-TTg ngày 02/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ, về việc cho phép thành lập Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam;

– Quyết định số 357/QĐ-BNV ngày 15/04/2010 của Bộ Nội Vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi) của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và công tác tổ chức Hội;

– Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhiệm kì 2014 – 2019;

– Chương trình và kế hoạch hành động của BCH Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhiệm kì 2014 – 2019 ;

– Văn bản số 2958/BXD-TCCB, ngày 08/12/2017 V/v bảo trợ và tham gia Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia của Bộ Xây dựng ;

– Văn bản số 7094/BTNMT –TCMT, ngày 29/12/2017 V/v cử đại diện tham gia Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;

– Thư bảo trợ ngày 09/3/2018 V/v đồng ý là cơ quan bảo trợ và cử người tham gia Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ;

– Văn bản số 1835/BTĐKT – VI, ngày 08/8/2018 v/v tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

 

 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thành lập hướng tới các mục đích sau:

 • Tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.
 • Tạo động lực cho các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng…đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần định hướng tư duy sáng tạo trong quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH, đô thị xanh, thông minh…
 • Nâng cao vai trò và vị trí của kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội và người dân trong tổ chức, quản lí chất lượng không gian sống đô thị, điểm dân cư nông thôn, giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến công chúng những thành tựu về Quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.
 • Phát huy sự sáng tạo trong Quy hoạch đô thị, nông thôn, ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao trong sáng tác, xây dựng, sự tìm tòi các giải pháp quy hoạch phù hợp và kinh tế, sự phát triển tư duy và nhận thức thẩm mỹ ngày càng cao của kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng…
 • Góp phần xây dựng, quản lí phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn Việt Nam hiện đại có bản sắc phù hợp với quá trình CNH – HĐH đất nước.

 

Chương I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định Nguyên tắc, Phương thức, Tiêu chí, Điều kiện, Quy trình và Thủ tục xét tặng Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia, do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thành lập, được Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng bảo trợ.

Điều 2. Tên Giải thưởng

Giải thưởng có tên là: Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (sau đây gọi tắt là Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia); tên tiếng Anh là: Việt Nam Urban Planning Awards (viết tắt là: VUPA).

Điều 3. Nguyên tắc và phương thức xét chọn giải thưởng

 1. Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia được tổ chức xét tặng hai năm một lần vào những năm chẵn, bắt đầu từ năm 2018. Lễ trao giải sẽ được tổ chức chậm nhất trong tháng 01 của năm kế tiếp.
 2. Việc xét tặng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan và đặt trong tổng thể chung của tình hình quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn tại Việt Nam; đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa các thể loại tác phẩm, công trình xét thưởng để vinh danh những tác phẩm, công trình có chất lượng, mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và xã hội cao theo tiêu chí quy định.
 3. Tác giả dự Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia không nằm trong Ban Tổ chức, Hội đồng chấm giải, Tổ Thư ký Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia, và không phải thành viên gia đình trực hệ (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột) của Ủy viên Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia.
 4. Tác phẩm/Công trình chưa tham gia Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia và các Giải thưởng khác trong nước và nước ngoài lần nào.
 5. Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham gia dự giải.

Điều 4. Phạm vi giải thưởng

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia là giải thưởng có phạm vi cả nước, được xét chọn (hai năm một lần, vào năm chẵn) đối với các thể loại công trình, tác phẩm thuộc: (A) Đồ án Quy hoạch xây dựng; (B) Các khu vực đã được đầu tư xây dựng; (C) Các ấn phẩm về Quy hoạch; (D) Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc. Cụ thể:

(A) Đồ án Quy hoạch xây dựng, gồm: Đồ án QHXD vùng; Đồ án Qui hoạch đô thị; Đồ án qui hoạch khu chức năng đặc thù; Đồ án Qui hoạch điểm dân cư nông thôn;

(B) Các khu vực đã được đầu tư xây dựng, gồm: Khu đô thị mới; khu tái thiết hoặc cải taọ chỉnh trang đô thị; Tuyến đường, tuyến phố; Quảng trường đô thị; Các khu, cụm du lịch, các khu kinh tế, khu bảo tồn…(đã đưa vào khai thác thành công);

(C) Các ấn phẩm về Quy hoạch, gồm: Sách, Tạp chí, Chùm bài báo, Video phóng sự /mang tính lí luận, phê bình;

(D) Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc (Giải thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia công tác quản lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn)

Điều 5. Đối tượng dự giải

5.1 Tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm ở trong và ngoài nước.

5.2 Tác giả là người nước ngoài có tác phẩm tại Việt Nam.

 

Chương II – TIÊU CHÍ XÉT GIẢI VÀ GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Tiêu chí xét giải

6.1. Đối với Đồ án Quy hoạch xây dựng:

 1. Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đang được triển khai hoặc đã đưa vào sử dụng;
 2. Có ý tưởng sáng tạo, đột phá, độc đáo; có tính khoa học và thực tiễn;
 3. Khai thác tốt địa hình cảnh quan, khí hậu, đặc điểm lịch sử, văn hóa xã hội; tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường tại địa điểm lập quy hoạch;
 4. Các chiến lược phát triển, giải pháp phân vùng kiển soát phát triển không gian phù hợp; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, điểm dân cư nông thôn có ý nghĩa văn hóa, xã hội, lịch sử và tính nhân văn; đảm bảo tốt môi trường sống, đi lại, lao động, học tập, nghỉ ngơi cho con người;
 5. Giải pháp về tổ chức hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng sử dụng, thân thiện với môi trường;
 6. Có giải pháp quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững đô thị, đô thị xanh, thông minh;
 7. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật được dự báo có cơ sở khoa học, thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển chung của đại phương và cả nước;
 8. Có đóng góp cho lý luận, xu hướng, phương pháp mới về lập, thiết kế quy hoạch;
 9. Hồ sơ thuyết minh, bản vẽ được thể hiện rõ ràng, mạch lạc, đẹp, dễ hiểu.

6.2. Đối với các khu vực đã được đầu tư xây dựng:

 1. Cơ bản đáp ứng các tiêu chí chấm giải theo loại đồ án Quy hoạch xây dựng (mục 6.1);
 2. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường được hoàn thiện theo quy hoạch, đồng bộ, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng sử dụng;
 3. Được chính quyền đô thị và cộng đồng dân cư hài lòng, đánh giá cao (theo phiếu điều tra xã hội học do Ban tổ chức giải thưởng thực hiện hoặc phiếu bình chọn trên trang Website của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam).

6.3. Đối với các ấn phẩm về Quy hoạch:

 1. Có tính khoa học, thực tiễn; cung cấp kiến thức cơ bản, có giá trị hoặc cập nhật các thông tin có tính mới trong nước và quốc tế về quy hoạch xây dựng;
 2. Góp phần mở rộng và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội và kiến thức về đô thị, nông thôn, về chất lượng không gian sống trong cộng đồng;
 3. Tuyên truyền, quảng bá các nghiên cứu, sáng tác có giá trị; các phương pháp, ý tưởng quy hoạch theo xu hướng tiến bộ, hội nhập;
 4. Phản biện xã hội các lĩnh vực về quy hoạch xây dựng trên tinh thần xây dựng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung đô thị, nông thôn nước nhà;
 5. Ấn phẩm được biên tập, in ấn đẹp; video, phim tài liệu phóng sự có kịch bản hấp dẫn, được xã hội đặc biệt quan tâm.

6.4. Đối với các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc

 1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham gia quản lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt;
 2. Được cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư/xã hội, các nhà chuyên môn, doanh nghiệp công nhận, đánh giá cao.

Trên cơ sở Điều 6, để đảm bảo tính khoa học, khách quan, trước khi tổ chức chấm giải, Hội đồng chấm giải 2018 sẽ xem xét, thống nhất, quyết định các tiêu chí, thang điểm cụ thể đối với các thể loại công trình, tác phẩm tham gia dự giải.

Điều 7. Giải thưởng

 1. Đối với thể loại A, B (Đồ án Quy hoạch xây dựng; Các khu vực đã được đầu tư xây dựng), gồm:

(i) Giải Đặc biệt: Giải của Ban chỉ đạo và Hội đồng chấm giải quyết định lựa chọn trong số các tác phẩm đạt giải Vàng, có xét thêm các tiêu chí phụ trên cơ sở tính nổi bật, hiệu quả, được xã hội đánh giá cao.

(ii) Giải Vàng: Đạt từ 95 – 100 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;

(iii) Giải Bạc: Đạt từ 85 – dưới 95 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;

(iv) Giải Đồng: Đạt từ 70 – dưới 85 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi.

 1. Đối với thể loại C (Các ấn phẩm về Quy hoạch)

(i) Giải A: Đạt từ 95 – 100 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;

(ii) Giải B: Đạt từ 85 – dưới 95 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;

(iii) Ciải C: Đạt từ 70 – dưới 85 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi.

 1. Đối với thể loại D (các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc)

(i) Danh hiệu xuất sắc tiêu biểu;

(ii) Danh hiệu xuất sắc.

Điều 8. Quyền lợi của đối tượng đạt giải

 • Bằng chứng nhận loại giải kèm Cúp biểu tượng theo thể loại;
 • Gắn biển đối với các tuyến phố, khu đô thị… đã được xây dựng;
 • Tiền thưởng cho tác giả, tác phẩm;
 • Tác giả, tác phẩm được công bố trên Website, Tạp chí chuyên ngành Quy hoạch của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam;
 • Những tác phẩm có giá trị cao sẽ được kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ có hình thức khen thưởng đặc biệt khác.

 

Chương III – BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI VÀ BAN THƯ KÍ HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI

Điều 9. Ban chỉ đạo giải thưởng

 1. Ban chỉ đạo giải thưởng gồm Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam; 02 Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (trong đó có 01 Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư kí); đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường và đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo giải thưởng: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của giải thưởng; xem xét cho ý kiến, quyết định các nội dung có liên quan đến giải thưởng trong mỗi kì tổ chức giải. Các thành viên Ban chỉ đạo giải thưởng được mời tham gia các cuộc họp toàn thể của Hội đồng, có quyền lợi, nghĩa vụ như các thành viên chính thức của Hội đồng chấm giải.

Điều 10. Ban tổ chức giải thưởng

 1. Ban tổ chức giải thưởng gồm Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam là Trưởng ban; các Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư kí Ban chấp hành Trung ương Hội là Phó trưởng ban; Các thành viên là Tiểu ban Nội dung – Truyền thông, Tiểu Ban Lễ tân – Tài chính – Hậu cần, Tổ thư kí Hội đồng chấm giải, Tạp chí Quy hoạch Đô thị, trang Website của Hội và Văn phòng Trung ương Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
 2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức: Chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm về các hoạt động của giải thưởng: Lập kế hoạch, chương trình tổ chức giải thưởng, báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo; Ra thông cáo báo chí, cung cấp các thông tin có liên quan đến giải thưởng trong quá trình tổ chức thực hiện (Thông qua Tạp chí Quy hoạch Đô thị, trang Website của Hội); Chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động của các tiểu ban; Tổ chức, trưng bày các tác phẩm được giải; Lấy ý kiến cộng đồng đối với các tác phẩm được đề cử là giải Đặc biệt; Kêu gọi, tiếp nhận, lập kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho mỗi kì giải thưởng.

Điều 11. Hội đồng chấm giải

 1. Hội đồng chấm giải có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam kiêm Tổng thư kí là Phó Chủ tịch thường trực. Thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật,…được mời từ Bộ Xây dựng, Bộ TN & MT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức Hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu; trường Đại học, tổ chức quốc tế, các chuyên gia độc lập trong nước và nước ngoài.

Danh sách mời tham gia Hội đồng không cố định trong mỗi kì tổ chức giải. Hội đồng được tổ chức họp khi có đủ từ 2/3 số thành viên tham gia trở lên.

 1. Nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng chấm giải:
 • Chủ tịch Hội đồng chấm giải có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng chấm giải, các Tiểu ban, Ban thư kí và chịu trách nhiệm về chất lượng chấm giải theo các qui định của Qui chế này.
 • Các Phó Chủ tịch Hội đồng chấm giải là người giúp việc và thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng chấm giải phân công.
 1. Nhiệm vụ của Hội đồng chấm giải: Các thành viên Hội đồng được chia thành các tiểu ban chấm giải phù hợp với loại giải và tiêu chí chấm giải được qui định tại Điều 6 và Điều 7 của Qui chế này. Các tiểu ban có trưởng, phó tiểu ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng chấm giải quyết định. Các tiểu ban có nhiệm vụ xem xét chấm giải chính xác, khách quan, công bằng, trình Hội đồng chấm giải kết quả chấm giải, các ý kiến kiến nghị (nếu có).
 2. Hội đồng chấm giải tổ chức họp toàn thể trước và sau khi có kết quả chấm giải của các tiểu ban để nghe báo cáo, trao đổi, thống nhất công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai; các kết quả chấm giải, bình chọn chấm giải Đặc biệt (nếu có); biểu quyết (bằng phiếu) công nhận kết quả chấm giải.

Điều 12. Ban Thư kí Hội đồng chấm giải

 1. Ban Thư kí Hội đồng chấm giải do Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam quyết định thành lập. Ban gồm 01 trưởng ban, 02 phó ban và các thành viên là Ủy viên BCH Trung ương hội, đại diện một số Hội nghề nghiệp, hoặc chuyên gia độc lập được mời tham gia.
 2. Nhiệm vụ của Ban Thư kí Hội đồng chấm giải: Gíúp việc Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng chấm giải. Dự thảo kế hoạch, qui chế, gửi các thông tin cần thiết về giải thưởng (trước và sau giải thưởng) cho các tổ chức, cá nhân tham gia dự giải; Tiếp nhận, phân loại các tác phẩm dự thi, báo cáo trước Hội đồng chấm giải về tình trạng tác phẩm tham gia giải; Ghi chép, tổng kết, hoàn thiện các biên bản cho mỗi kì họp của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng chấm giải.

Điều 13. Tiểu ban Nội dung – Truyền thông và Tiểu Ban Lễ tân – Tài chính – Hậu cần

 1. Tiểu ban Nội dung – Truyền thông và tiểu ban Lễ tân – Tài chính – Hậu cần do Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam quyết định thành lập. Mỗi tiểu ban có 01 trưởng ban, 01 phó ban và các thành viên.
 2. Nhiệm vụ của tiểu ban Nội dung – Truyền thông: Gíúp việc Ban chỉ đạo, Ban tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị các nội dung, tuyên truyền, quảng bá các hình ảnh, thông tin về giải thưởng.
 3. Nhiệm vụ của tiểu ban Lễ tân – Tài chính – Hậu cần: Gíúp việc Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng chấm giải thực hiện công tác Lễ tân – Tài chính – Hậu cần trong quá trình tổ chức giải. Lập kế hoạch kêu gọi, tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Tổ chức công tác lễ tân, hậu cần phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi kì tổ chức giải thưởng.

 

Chương IV – HỒ SƠ DỰ GIẢI THƯỞNG, TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

Điều 14. Hồ sơ tác phẩm dự Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia 2018

1. Tác phẩm dự giải thuộc thể loại A, B (Đồ án Quy hoạch xây dựng; Các khu vực đã được đầu tư xây dựng), gồm: 

a) Thuyết minh (Khổ A3):

Giới thiệu tóm tắt các thông tin cơ bản về tác phẩm dự thi:

 • Tên công trình; Chủ đầu tư, địa chỉ & điện thoại liên hệ;
 • Năm thiết kế; Quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt hoặc năm hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng;
 • Địa điểm xây dựng; Qui mô; Tính chất;
 • Vai trò, vị thế, mối quan hệ vùng;
 • Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật;
 • Ý tưởng, giải pháp, phân vùng chức năng;
 • Bố cục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
 • Các giải pháp về quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững…;

b) Các bản vẽ theo qui định (khổ A2 – 594 x 420 mm): Có ghi rõ tỷ lệ xích và hướng Bắc.

c) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm:

 • 01 CD chứa các nội dung đồ án thiết kế định dạng file PDF, ảnh chụp các bản vẽ, file Power point rút gọn (trình chiếu);
 • 01 Clip minh họa (ngắn, xúc tích) cho ý tưởng, giải pháp quy hoạch với thời lượng khoảng 5 – 7 phút (nếu có);
 • Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm;
 • 02 bản đăng ký tham dự Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia (theo mẫu đính kèm).

d) Các danh mục a, b, c được đựng chung trong túi hoặc hộp giấy. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia (VUPA.2018), mã hồ sơ (tự chọn).

2. Tác phẩm dự giải thuộc thể loại C (Các ấn phẩm về Quy hoạch), gồm:

 • Ấn phẩm dự giải (tối thiểu 3 bản photo và 01 bản gốc để đối chiếu);
 • Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm;
 • 02 bản đăng ký tham dự Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia (theo mẫu đính kèm).

Các nội dung trên được đựng trong hộp hoặc phong bì. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia (VUPA.2018), mã hồ sơ (tự chọn).

3. Thể loại D (các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc), gồm:

 • 03 văn bản báo cáo về những thành tựu đặc biệt đạt được trong công tác tham gia quản lí, chỉ đạo, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn; có xác nhận của cấp có thẩm quyền hoặc đơn vị quản lí trực tiếp;
 • 01 đĩa CD giới thiệu về những thành tựu đặc biệt trong công tác tham gia quản lí, chỉ đạo, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt;
 • Lí lịch trích ngang của cá nhân, hoặc tập thể tham gia quản lí, lãnh đạo, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn kèm ảnh chân dung cỡ  4x 6cm của từng người.
 • 02 bản đăng ký tham dự Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia (theo mẫu đính kèm).

Các nội dung trên được gói chung hoặc đựng trong phong bì. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự Giai thưởng Quy hoạch Quốc gia (VUPA.2018), mã hồ sơ (tự chọn).

Điều 15. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự giải và trao giải

 1. Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia 2018 sẽ thông báo kế hoạch tổ chức Giải khoảng 03 lần vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2018 và Quý 1-2019.
 2. Các tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ dự giải thưởng từ ngày 01/12/2018 – 05/03/2019.
 3. Hồ sơ dự Giải thưởng 2018 gửi về Văn phòng Hội Quy hoạch Phát triển Đô thi Việt Nam – tầng 6 Cung Trí thức thành phố, số 01, Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tel/Fax: (024) 37624430; Email: vupda10@gmail.com; Website: www.vupda.org
 4. Địa chỉ liên hệ:
 • Ông Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký + Trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải VUPA.2018; DĐ: 0913349915; Email: quang.stde@gmail.com
 • Bà Trần Thanh Ý, Phó Chánh văn phòng + Phó trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải VUPA.2018; DĐ: 0904121890; Email: vupda10@gmail.com.
 1. Thông tin cụ thể về Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2018 được đăng trên trang Website: www.vupda.org của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
 2. Thời gian chấm giải thưởng: dự kiến trong tháng 03/2019.
 3. Thời gian trao giải thưởng VUPA.2018: dự kiến trong tháng 04/2019.

Điều 16. Kinh phí tổ chức giải thưởng

 1. Nguồn kinh phí tổ chức giải thưởng Quy hoạch Quốc gia:
 • Tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Lệ phí tham gia dự giải: Căn cứ đặc điểm của từng thể loại tác phẩm dự thị, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia thống nhất chỉ thu lệ phí các tác phẩm thuộc thể loại A và B. Cụ thể:
  – Thể loại A với mức 2.000 000 đồng/01 tác phẩm dự giải
  – Thể loại B với mức 3.000 000 đồng/01 tác phẩm dự giải.
 1. Lệ phí dự giải được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (Tầng 6 cung Trí thức), hoặc chuyển khoản theo địa chỉ:
  – Tên tài khoản: Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam
  – Số tài khoản: 13074470001, tại Ngân hàng SCB, phòng giao dịch Lê Đức Thọ.
 2. Tiểu ban Lễ tân – Tài chính – Hậu cần giải thưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kêu gọi tài trợ; thực hiện công tác thu, chi, báo cáo công tác tài chính theo đúng các qui định pháp luật hiện hành.

 

Chương V – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải thưởng, Hội đồng chấm giải, Tổ thư kí, các Tiểu ban, Văn phòng và Bộ phận kế toán Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, các tổ chức, cá nhân tham gia giải thưởng có trách nhiệm tổ chức, thực hiện theo Quy chế này.

Quy chế này có 05 chương, 17 điều.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có Quyết định ban hành.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện Qui chế 2018 nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng chấm giải sẽ tổ chức họp để bổ sung, điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp.

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA

Tài liệu hướng dẫn kèm theo: